ALPHERA.nl maakt gebruik van cookies.

Om u een goed werkende en geoptimaliseerde website te bieden maakt ALPHERA gebruik van onder meer functionele en analytische cookies. Daarnaast plaatsen derden ook cookies om u bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties te tonen. Voor diverse cookies is uw toestemming benodigd. Klik hiernaast om onze cookie-instellingen te accepteren en te genieten van een volledig werkende website. Uw cookie-instellingen kunt u op elk gewenst moment weer aanpassen.
Cookies weigeren of instellingen aanpassen
afm
teaser teaser teaser

Welkom bij ALPHERA Financial Services.

Specialist in financieringen voor auto’s, motoren en bedrijfswagens.

Bereken uw maandbedrag

Privacyverklaring.

ALPHERA Financial Services is een handelsnaam van BMW Financial Services Nederland B.V. en verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan de Takkebijsters 59, 4817BL in Breda. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en dragen zorg voor een passende beveiliging. Deze privacyverklaring geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Daarnaast beschrijft deze verklaring welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

ALPHERA Financial Services is een handelsnaam van BMW Financial Services Nederland B.V., een dochtermaatschappij van BMW Group Nederland. ALPHERA Financial Services is verantwoordelijk voor al uw persoonsgegevens die worden verwerkt via de erkende dealers, uw contactpersonen bij ALPHERA Financial Services, de website www.alphera.nl, wanneer u diensten van ons afneemt, of op een andere manier met ons in contact treedt.

2. Welke gegevens over u kunnen worden verzameld?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Welke persoonsgegevens wij van u gebruiken, hangt af van de dienst die u van ons afneemt. Wij kunnen onder andere de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 

Identificatie

 • Contactgegevens
  Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Contractgegevens
  Klantnummer, contractnummer, bank- en betalingsgegevens.
 • Voertuiggegevens
  Kenteken- en voertuiggegevens.
 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit
  Gegevens om uw identiteit vast te stellen, zoals een rijbewijs of identiteitsbewijs.

 

Socio-demografische kenmerken

 • Andere persoonlijke gegevens
  Informatie die u hebt verstrekt met betrekking tot uw geboortedatum, opleiding, huishouden of beroepssituatie.

 

Persoonlijkheid

 • Gegevens met betrekking tot strafbare feiten
  Gegevens over gevallen van fraude, strafbare feiten, verdachte transacties en sanctielijsten die uw gegevens bevatten.

 

Gedragskenmerken

 • Gebruik van websites en communicatie
  Informatie over uw websitegebruik, of u berichten van ons opent of doorstuurt, inclusief gegevens die zijn verzameld door middel van cookies en andere volgtechnieken. Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u hier.
 • Transactie- en interactiegegevens
  Informatie over het afsluiten en aangaan van producten en diensten, interactie met onze klantenservice (uw verzoeken en klachten) en dealers, alsmede deelname aan marktonderzoeken.
 • Gegevens met betrekking tot kredietwaardigheid
  Informatie met betrekking tot uw kredietwaardigheid, transacties of betalingen die nog niet aan ons zijn verricht.
 • Gegevens met betrekking tot geografische locatie voertuig
  Informatie met betrekking tot de geografische locatie van uw voertuig door middel van voertuigvolging.
3. Wat is het doel van de verwerking van uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ALPHERA Financial Services onder andere verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

Naleving van wettelijke verplichtingen

 • Wettelijke verplichtingen
  ALPHERA Financial Services heeft een aantal wettelijke verplichtingen. Om aan deze verplichtingen te voldoen, verwerken wij uw gegevens voor zover nodig.
 • Preventie strafbare feiten
  Ter voorkoming van strafbare feiten of criminele handelingen.

 

Garanderen van productkwaliteit, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten of services

 • Bedrijfsanalyserapporten
  Om onze producten en services voortdurend te verbeteren, voeren wij bepaalde analyses uit op basis van contractinformatie en klantgegevens.

 

Naleving van contractuele verplichtingen

 • Contractbeheer
  Contractbeheer omvat de acceptatie, implementatie, administratie, aanpassing en verwerking van onze contracten.
 • Contractueel contact en klantenservice
  Gedurende de contractuele relatie kan er sprake zijn van inkomend of uitgaand klantencontact.
 • Overdracht aan samenwerkingspartners voor optionele onderdelen van het contract
  ALPHERA Financial Services werkt samen met partners voor bepaalde optionele contractcomponenten (zoals een verzekering). Voor zover nodig geven wij uw persoonsgegevens door aan onze partners voor het uitvoeren van deze geselecteerde contractcomponenten.
 • Claimbeheer
  In het geval van eventuele schade of claims.
 • Contractbeëindigingsbeheer
  In het kader van de beëindiging van het contract zullen wij contact met u opnemen.
 • Verwerking van kredietwaardigheidsgegevens
  Met het oog op risicobeheer verwerken wij persoonsgegevens om informatie te verkrijgen over uw kredietwaardigheid en om eventuele risico's adequaat te beoordelen.

 

Promotionele communicatie

 • Reclame en marketing
  Wij verwerken uw gegevens om u te informeren over onze aanbiedingen die u mogelijk interesseren.
 • Klanttevredenheidsonderzoek
  Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij de wensen van onze klanten, kunnen wij u vragen om mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. Bij het invullen van dit onderzoek zullen wij u vragen of wij uw persoonsgegevens, samen met uw antwoorden, mogen verwerken.
4. Worden uw gegevens overgedragen?

Gegevensoverdracht binnen de BMW Group

ALPHERA Financial Services is een onderdeel van de BMW Group. In sommige gevallen sturen wij uw gegevens, na een zorgvuldige controle, naar andere ondernemingen binnen de BMW Group, die vervolgens verantwoordelijk zijn voor de verdere verwerking.

 

Gegevensoverdracht aan geselecteerde derden

ALPHERA Financial Services gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In principe delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dat nodig is voor de uitvoering van het contract. Bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere derden, zoals overheidsinstanties, voor zover wij dat wettelijk verplicht zijn.

 

Verwerking in het buitenland

Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen indien dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt, zoals dat toepasselijk is in de EU.

5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij maken gebruik van diverse beveiligingsmaatregelen zoals dataversleuteling en authenticatietools om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te beschermen en te behouden. Onze dienstverleners en zakelijke partners doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen door middel van fysieke, elektronische en procesgerichte veiligheidsmaatregelen. Wij gebruiken onder meer de volgende voorzieningen:

 • Strikte criteria om toegang te krijgen tot uw gegevens en uitsluitend voor de gespecificeerde doeleinden;
 • Uitsluitend overdracht van verzamelde gegevens in versleutelde vorm;
 • Uitsluitend opslag van vertrouwelijke gegevens in versleutelde vorm;
 • Bescherming met een firewall van IT-systemen om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang;
 • Permanente bewaking van toegang tot IT-systemen om misbruik van persoonsgegevens te detecteren en te voorkomen.

Uw gegevens die zijn verzameld voor de uitvoering van de dienstverlening door ALPHERA Financial Services kunnen in een geanonimiseerde vorm worden gebruikt om de kwaliteit van producten en diensten te kunnen waarborgen en ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling. ‘Geanonimiseerd’ betekent dat de gegevens niet langer rechtstreeks naar u kunnen worden teruggeleid.

6. Solliciteren

Via onze website kunt u solliciteren op onze vacatures en stages, ook kunt u open sollicitaties versturen. In deze gevallen ontvangen wij uw persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de sollicitatieprocedure. Uw persoonsgegevens worden bewaard indien u daadwerkelijk bij ons in dienst komt.

 

Wanneer u niet wordt aangenomen zullen wij na afloop van de sollicitatieprocedure uw gegevens binnen vier weken vernietigen, tenzij u ons toestemming geeft om uw gegevens te bewaren en deze in ons portfolio op te nemen.

7. Beloningsbeleid

Voor ALPHERA Financial Services (onderdeel van BMW Financial Services Nederland B.V. (BMW FS)) staat een zorgvuldige behandeling van klanten voorop. Daarom is er een beheerst beloningsbeleid opgesteld. Het beloningsbeleid van BMW FS geldt voor alle personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van BMW en is in overeenstemming met de kernwaarden van BMW. BMW FS beloont al haar werknemers door middel van een vaste beloning aangevuld met een variabele beloning. De variabele beloning is gemiddeld nooit meer dan 20% van de totale vaste beloning van alle werknemers en per individu nooit meer dan 100% van de vaste beloning op jaarbasis. Er zijn geen medewerkers die een totale jaarlijkse beloning van €1 miljoen of meer hebben ontvangen.

 

De variabele beloning wordt gevormd door persoonlijke targets en bedrijfstargets van BMW FS en BMW Group.

 

BMW FS evalueert periodiek of aanpassingen op het beloningsbeleid gewenst of noodzakelijk zijn.

8. Opname van telefoongesprekken

ALPHERA Financial Services kan telefoongesprekken opnemen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden. Dit betekent dat deze in beginsel niet langer dan twee maanden worden bewaard. U heeft hierbij op elk moment het recht een verzoek bij ons in te dienen om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of een transcriptie te ontvangen, bezwaar te maken of het opgenomen telefoongesprek door ons te laten verwijderen. Indien u dit wenst, kunt u dit verzoek richten via voornoemde contactgegevens. Wij kunnen echter niet voldoen aan ieder verzoek tot het wissen van de opnames. Zo kunnen wij op grond van wettelijke verplichtingen verplicht zijn om de opnames te verwerken, of hebben wij de opnames nodig om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te voeren, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren. Indien u vraagt om een transcriptie van een opgenomen telefoongesprek, is het doorsturen of publiceren hiervan enkel toegestaan met schriftelijke toestemming van ALPHERA.

9. Voertuigvolging

In omstandigheden waarin we ons gerechtvaardigd belang willen beschermen, waarbij: we gebruik hebben gemaakt van ons recht om de overeenkomst te beëindigen door middel van een juridische procedure als gevolg van verzuim met betrekking tot een van uw verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst; of een gerechtelijk bevel dat in ons voordeel is verleend voor teruggave van het voertuig; kunnen we voertuigvolging inschakelen (door middel van bestaande in-car-functionaliteit) om het voertuig te lokaliseren. Dergelijke voertuigvolgsystemen kunnen de verwerking van uw persoonlijke gegevens inhouden, zoals uw locatie of adres.

10. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming bewaren wij uw gegevens zo lang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken. Om ervoor te zorgen dat al uw gegevens worden verwijderd in overeenstemming met het beginsel van gegevensminimalisering en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft ALPHERA Financial Services een intern data retentiebeleid ontwikkeld.


De standaard bewaartermijn die wij hanteren voor klantgegevens is vijf jaar. Te rekenen vanaf het einde van het contract. De bewaartermijn kan voor specifieke informatie langer zijn, indien dat nodig is om aan wettelijke voorschriften te kunnen voldoen of als daar een andere dringende noodzaak voor is, zoals een claim of rechtszaak.

11. Wat zijn uw rechten?

Als u vragen hebt met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ALPHERA Financial Services: per e-mail op csc@alphera.nl of telefonisch op het nummer (070) 41 47 560.

 

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Afhankelijk van het type en de omvang van uw verzoek, kunnen wij u vragen om uw verzoek schriftelijk in te dienen. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u, als de betrokkene, onder meer de volgende rechten ten aanzien van ALPHERA Financial Services:

 • Recht van inzage: U kunt op elk gewenst moment vragen om informatie met betrekking tot al uw gegevens die wij bewaren. Deze informatie heeft, onder meer, betrekking op de gegevenscategorieën die wij verwerken, het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, de herkomst van de gegevens, en - indien van toepassing - de ontvangers aan wie wij de gegevens hebben gestuurd. U kunt gratis een kopie van uw gegevens van ons ontvangen. Als u geïnteresseerd bent in extra kopieën, behouden wij ons het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen.
 • Recht op rectificatie: U kunt ons vragen om uw gegevens te corrigeren. Wij zullen de nodige maatregelen treffen om de door ons verwerkte gegevens van u juist, volledig en up-to-date te houden, gebaseerd op de meest recente informatie die wij hebben.
 • Recht op het wissen van uw gegevens: U kunt ons vragen om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. Dit kan onder andere wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor wij deze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en ALPHERA Financial Services geen grond heeft om uw gegevens te verwerken of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. Wij kunnen echter niet voldoen aan ieder verzoek tot het wissen van uw gegevens. Zo kunnen wij op grond van wettelijke verplichtingen, verplicht zijn om uw gegevens te verwerken, of hebben wij uw gegevens nodig om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te voeren, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.
 • Recht op beperking van verwerking: U kunt ons vragen of wij de verwerking van uw gegevens (tijdelijk) beperken. Dit is mogelijk indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ALPHERA Financial Services onrechtmatig is.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Op verzoek kunt u een kopie van uw gegevens ontvangen, zodat u deze gegevens kunt doorsturen naar een derde partij.
 • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken. Laatstgenoemde is niet van toepassing indien wij kunnen aantonen dat er dwingende, verdedigbare gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen of indien wij uw gegevens nodig hebben om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te oefenen, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.

 

Tijdslimieten voor naleving van de rechten van de betrokkenen

Wij doen er alles aan om binnen 30 dagen aan uw verzoek te voldoen. Deze tijdslimiet kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als de tijdslimiet verlengd wordt, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Klachten aan toezichthoudende autoriteiten

ALPHERA Financial Services neemt uw voorbehouden en rechten zeer serieus. Als u echter van mening bent dat wij uw klachten of voorbehouden niet naar behoren hebben afgehandeld, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klanttevredenheidsonderzoek.

ALPHERA Financial Services is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die u aanlevert in het kader van het klanttevredenheidsonderzoek. Wij zijn gevestigd aan de Madame Curielaan 1, 2289 CA in Rijswijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en dragen zorg voor een passende beveiliging. Deze privacyverklaring geeft weer welke rechten u heeft en hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die u aanlevert in het kader van het klanttevredenheidsonderzoek. 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

ALPHERA Financial Services is een dochtermaatschappij van BMW Group Nederland. ALPHERA Financial Services is verantwoordelijk voor al uw persoonsgegevens die worden verwerkt via het klanttevredenheidsonderzoek. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd door TTR GMBH, gevestigd te Karlsruhe in Duitsland. TTR GMBH treedt op als verwerker, en gebruikt de door u aangeleverde gegevens niet voor haar eigen doelstellingen. ALPHERA Financial Services is een verwerkersovereenkomst met TTR GMBH aangegaan waarin ALPHERA Financial Services hoge eisen stelt aan TTR GMBH met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen die TTR GMBH dient te hanteren ter beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.

2. Welke gegevens over u kunnen worden verzameld?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij kunnen onder andere de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken in het kader van het klanttevredenheidsonderzoek, mits u daar toestemming voor geeft:

 

Identificatie:

 • Contactgegevens
  Naam, telefoonnummer en e-mailadres. 
 • Contractgegevens 
  Klantnummer, contractnummer.
 • Voertuiggegevens 
  Kenteken, chassisnummer, merk en model.

 

Socio-demografische en biologische kenmerken:

 • Andere persoonlijke gegevens 
  Informatie die u hebt verstrekt met betrekking tot uw geboortedatum en geslacht.

 

Persoonlijkheid:

 • Transactie- en interactiegegevens 
  Informatie over deelname aan marktonderzoeken.
3. Wat is het doel van de verwerking van uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ALPHERA Financial Services voor de volgende doeleinden:

 

Garanderen van productkwaliteit, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten of services:

 • Bedrijfsanalyserapporten
  Om onze producten en services voortdurend te verbeteren, voeren wij bepaalde analyses uit op basis van contractinformatie en klantgegevens.


Promotionele communicatie

 • Klanttevredenheidsonderzoek
  We hebben u gevraagd om mee te doen aan dit klanttevredenheidsonderzoek omdat we met uw feedback onze dienstverlening willen verbeteren.

 

4. Worden uw gegevens overgedragen?

Gegevensoverdracht binnen de BMW Group
ALPHERA Financial Services is een onderdeel van de BMW Group. In sommige gevallen sturen wij uw gegevens, na een zorgvuldige controle, naar andere ondernemingen binnen de BMW Group, die vervolgens verantwoordelijk zijn voor de verdere verwerking.

 

Gegevensoverdracht aan geselecteerde derden
ALPHERA Financial Services gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In principe delen wij uw persoonsgegevens niet met derden.

 

Verwerking in het buitenland
Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen indien dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt, zoals dat toepasselijk is in de EU.

5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij maken gebruik van diverse beveiligingsmaatregelen, zoals dataversleuteling en authenticatietools om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te beschermen en te behouden. Onze dienstverleners en zakelijke partners doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen door middel van fysieke, elektronische en procesgerichte veiligheidsmaatregelen. Wij gebruiken onder meer de volgende voorzieningen:

 • Strikte criteria om toegang te krijgen tot uw gegevens en uitsluitend voor de gespecificeerde doeleinden;
 • Uitsluitend overdracht van verzamelde gegevens in versleutelde vorm;
 • Uitsluitend overdracht via een beveiligde verbinding;
 • Uitsluitend opslag van vertrouwelijke gegevens in versleutelde vorm;
 • Bescherming met een firewall van IT-systemen om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang;
 • Permanente bewaking van toegang tot IT-systemen om misbruik van persoonsgegevens te detecteren en te voorkomen.

Als u geen toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij het klanttevredenheidsonderzoek, danzullen uw antwoorden zonder persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt.

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming bewaren wij uw gegevens zo lang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken. Om ervoor te zorgen dat al uw gegevens worden verwijderd in overeenstemming met het beginsel van gegevensminimalisering en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft ALPHERA Financial Services een intern data retentiebeleid ontwikkeld.

 

De bewaartermijn die wij hanteren voor klantgegevens in het kader van het klanttevredenheidsonderzoek is twee jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de klant het klanttevredenheidsonderzoek invult.

7. Wat zijn uw rechten?

Als u vragen hebt met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ALPHERA Financial Services: per e-mail op csc@alphera.nl of telefonisch op het nummer (070) 41 47 560. U kunt ons ook per post bereiken door een brief te sturen naar ALPHERA Financial Services, Postbus 477, 2400 AL te Alphen aan den Rijn.


Wilt u gebruik maken van uw rechten? Afhankelijk van het type en de omvang van uw verzoek, kunnen wij u vragen om uw verzoek schriftelijk in te dienen. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u, als de betrokkene, onder meer de volgende rechten ten aanzien van ALPHERA Financial Services:

 

 • Recht van inzage: U kunt op elk gewenst moment vragen om informatie met betrekking tot al uw gegevens die wij bewaren. Deze informatie heeft, onder meer, betrekking op de gegevenscategorieën die wij verwerken, het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, de herkomst van de gegevens en - indien van toepassing - de ontvangers aan wie wij de gegevens hebben gestuurd. U kunt gratis een kopie van uw gegevens van ons ontvangen. Als u geïnteresseerd bent in extra kopieën, behouden wij ons het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen.
 • Recht op rectificatie: U kunt ons vragen om uw gegevens te corrigeren. Wij zullen de nodige maatregelen treffen om de door ons verwerkte gegevens van u juist, volledig en up-to-date te houden, gebaseerd op de meest recente informatie die wij hebben. 
 • Recht op het wissen van uw gegevens: u kunt ons vragen om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. Dit kan onder andere wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor wij deze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en ALPHERA Financial Services geen grond heeft om uw gegevens te verwerken of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. Wij kunnen echter niet voldoen aan ieder verzoek tot het wissen van uw gegevens. Zo kunnen wij op grond van wettelijke verplichtingen, verplicht zijn om uw gegevens te verwerken, of hebben wij uw gegevens nodig om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te voeren, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.
 • Recht op beperking van verwerking: U kunt ons vragen of wij de verwerking van uw gegevens (tijdelijk) beperken. Dit is mogelijk indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ALPHERA Financial Services onrechtmatig is.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Op verzoek kunt u een kopie van uw gegevens ontvangen, zodat u deze gegevens kunt doorsturen naar een derde partij.
 • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken. Laatstgenoemde is niet van toepassing indien wij kunnen aantonen dat er dwingende, verdedigbare gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen of indien wij uw gegevens nodig hebben om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te oefenen, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.

Tijdslimieten voor naleving van de rechten van de betrokkenen

Wij doen er alles aan om binnen 30 dagen aan uw verzoek te voldoen. Deze tijdslimiet kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als de tijdslimiet verlengd wordt, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Klachten aan toezichthoudende autoriteiten

ALPHERA Financial Services neemt uw voorbehouden en rechten zeer serieus. Als u echter van mening bent dat wij uw klachten of voorbehouden niet naar behoren hebben afgehandeld, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw feedback
 

Uw feedback

Uw algemene waardering over ALPHERA.nl

Kies hieronder een onderwerp.

ALPHERA wil graag weten wat u van onze website vindt. Is u iets opgevallen op de website, of wilt u reageren dan kunt u dat via dit formulier doen. Bij voorbaat dank.

Iets werkt niet
Vormgeving website
Gebruik website
Inhoud website
Compliment

Heeft u een vraag dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via onderstaand mailadres. Of bel van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 21:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur.